Enkel luftprovtagning

Metoden fungerar lika bra på luft som vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten. Exempel på detta är kvalitetssäkring av tilluften i fläkstyrda ventilationssystem och för bestämning av partikulära föroreningar i inomhusluften i samband med "sjuka hus utredningar".

De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

Filterinstallation i ventilationssystem

1. Pollenkorn med allergiframkallande partiklar kommer in i anläggningen.
2. Pollenkorn fastnar i filtret ...
3. ... men de farliga partiklarna fortsätter förbi filtret och vidare in i ventilations-systemet.

  Den enkla luftprovtagningen som sker med hjälp av en filterelektrod, den s.k. mätstubben, utgör en av Sempore-metodens viktigaste fördelar. Partikulära föroreningar som finns i luften fångas upp på en filterhållare som har en patentsökt konstruktion och är försedd med ett plant membran, nukleopore filter, på övre sidan.

Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filterhållaren antingen genom att suga luft med en pump genom membranet eller med hjälp av elektrostatisk anrikning med luftjoniserings-apparaten Airpoint.

Sempore filterelektroder samt förvaringskarusell för 10 st filterelektroder inkluderat hållare.

För att underlätta den praktiska och säkra hanteringen av de filterhållare som skall skickas för analys har en förvaringskarusell för 10 st prover tagits fram.

 

Provtagning i tilluftsdon med mätsond och filterelektroden.

För provtagning med hjälp av pump används en mätvätska av standard-utförande. Mättiden blir 25 min under konstant luftflöde 1.0 l/min. En typisk mätning sker på flera punkter, oftast fyra mätpunkter, och genom att jämföra resultaten med varandra samt med ett prov på uteluften som referens, kan man lokalisera källan till problemet.

Elektrostatisk provtagning med luft-jonisatorn Airpoint kan med fördel användas i vissa situationer då prov-tagningen behöver sträcka sig över en tidsperiod. Genom luftjoniseringen laddas de partiklar som finns i luften negativt och dras mot den elektriskt ledande och positivt laddade filterelektroden.

... från analys till åtgärd ...